Jierboek 2008

Fan it jierboek 2008 is yn swart/wyt in proefdruk makke, te besjen by Troefmarkt, Sixma en kafee De Welp. De priis sil sa’n €25 wêze. Dit unyke boek is net yn de boekwinkels te krijen, mar kin besteld wurde by de gearstaller Piet Elzinga