De defibrillator rukt op

“Een hartstilstand overleven wordt ook in De Trije Doarpen kansrijker.” Maar als dit voor alle 3 dorpen ook werkelijk kan worden gerealiseerd, dan zullen alle inwoners en verenigingen de beurs moeten trekken. Het totale kosten plaatje voor de 3 dorpen bedraagt incl. 6 % BTW 3x € 2120 = € 6360. Inmiddels hebben de Dorpsbelangen, de Sportstichting, de Merkekommisje en de Ned. Herv. Gemeente en het Rode Kruis al behoorlijke bedragen toegezegd. Ook de Sakeklup staat zeer positief t.o.v. de gevraagde bijdrage, maar deze organisatie zal dit nog in het bestuur op korte termijn bespreken. Maar desondanks is er dan nog een tekort van ongeveer € 2500. Bovengenoemde instanties zijn dan ook van mening dat dit apparaat voor iedere inwoner bedoeld is en ze vinden het dan ook niet meer dan billijk, dat ook andere verenigingen een financiële bijdrage leveren. Zij hopen dan ook, dat u als inwoner, een bijdrage wilt leveren om het gestelde doel te bereiken. Ook de wolwêzenkommisje wil dit verzoek gaarne ondersteunen. Als het kan wil ik graag voor 15 jan. 2009 een reactie van u. Ik verzoek u namens alle bovengenoemde instanties een bijdrage te storten op rek. nr. 3562.11924 t.n.v. G. van Essen , inzake sport en recreatie. Door al deze steun worden de dorpen weer een stukje veiliger (en dus leefbaarder ). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Germ van Essen, tel. 601227 e-mail : germvanessen @freeler.nl