It kin net

In boerd by de iisbaan fertelt dat we net op it iis komme meie. Mar fan dizze warskôging lûke de einen har neat oan.