De iisbaan is iepen

It kin mar wêze. In prachtich moaie dei en moai iis. De redens kinne út it fet. Foto’s