IIswedstriden

No’t kening Winter regeart, grypt iisklub De Eendracht har kâns. Freedtejûn kin meidien wurde oan in lede-estafette. Sneontemiddei wurdt it Frysk kampioenskip koartebaan âldste pupillen holden.