Knallend it jier út

De lêste dei fan it jier. Oeral om ús hinne wurdt der drok knalt. Sa ek oan de Legedyk. Fan moarnsier oant jûns let binne de mannen warber mei molkbussen en karbid.