It húske

As je op de Trije Romers nei it húske moatte, dan moatte jo je net allinnich neat fan it waar oanlûke. De privacy is hjir ek noch fier te sykjen.