Jierboek 2008

It jierboek 2008 is klear foar de drukker. Piet Elzinga hat foar de earste printinge stipe krigen fan út it bedriuwslibben. Dêrtroch kin dizze oplage foar de priis fan €25 it stik oanbean wurde. Nijsgjirrich?