Nijsgjirrige ferhalen

De Alvestêdetocht leskiste waard juster foar ‘t ljocht helle op de TDS. De bern hearden nijsgjirrige ferhalen fan minsken dy’t de tocht riden hiene. Mar de bern moasten sels ek it ien en oar dwaan.