Wisten jo dat….

Der docht him soms in situaasje foar, dêr’t Jan Rodenburg mei de hannen yn ’t hier by sitten giet. Dan komme je by in stroomsteuring, dêr’t de oarsaak net sa gau fan te finen is. Lês fierder