Wurk oan de kaai

Oan it ferbetterjen fan de wâl fan de Swette wurdt no in heal jier wurke. Oan de ein fan de Nijlânsdyk binne de nije kontoeren fan de wâl al sichtber. Dit jier sille hjir ek twa oanpaste fisksteigers foar minder faliden makke wurde.