ANBO leden yn de prizen

Freed de 13e soe in ûngeloksdei wêze. De Linepraat-redaksje hat har bêst dien om op dizze dei te tomkjen foar de ANBO-leden. It hat fertúten dien, want alle dielnimmers fan de spultsjemiddei gongen mei in priis nei hûs.