Te min molke

We sjogge se noch net yn it lân, mar der wurde al rûnom lamkes berne. Sa ek by de famylje Posthumus. Spitigernôch hat mem skiep hast gjin molke foar har fjouwerling. Twa wouterkes sille no yn adopsjehúshâldings grut brocht wurde.