Sealkeatsen

Federaasje “Mid-Fryslân” organisearret yn gearwurking mei “Sud-Westhoeke” twa sealkeatspartijen . Sawol senioren as jeugd, kinne har opjaan by Oeltsje Velstra.