Bridgers oan de macht

Bridge is in kaartspul dêr’t je de holle goed by brûke moatte. Alle tiisdeimiddeis wurdt der yn de kantine om de winst spile. Mei de hammer en in tiidklok yn de oanslach wurdt besocht om alles dizze middei yn goeie banen te lieden.