Sealkeatsen foar bern

Federaasje Mid-Fryslân hâldt snein in sealkeatspartij yn Grou. Om 9 oere starte welpen, pupillen en skoalfamkes. Om 13 oere skoaljongens, jongens en famkes. De ynliz is € 3,50. Opjefte oant tongersdei 19 oere by Oeltsje Velstra: 602627.