Himmel en skjin de simmertiid yn

Kommend wykein binne de Redúster Himmeldagen. Buertferieningen en skoalle sille mei-elkoar oan de slach om ôffal op te romjen. Fan 27 oant 31 maart stiet hjirfoar in kontainer by it sportfjild. Ynformaasje Geeske Smorenburg til. 602164