Gjin iis mar wek foar iisklub

Anni Friesinger en Ids Postma hiene de sokken der yn. Hjirtroch misten se de ôfslach nei ús doarp. Se soene de keunstiisbaan op it parkearterrein by it sportfjild teste.