Jong geluk yn beamtegrien

De fûgeltsjes yn de tún binne op ‘t heden mar warber. Guon binne noch drok mei it sykjen fan nestmateriaal. Oare fûgeltsjes binne al in stapke fierder..