It reint linten

Dukke Zijlstra en Henk Korf hawwe fannemoarn út hannen fan loko–boargemaster Van Beek in lintsje krigen. Dit foar de grutte ynset dy’t beiden op ferskate flakken foar de mienskip ha.