De flagge op ‘e toer

Fêste ‘flaggenist’ Piter Alberda koe net. Dus naam Remko Dijkstra de taak op him om de flagge op ‘e toer te dwaan. Gjin deistich wurk. Mar nei wat gewraksel mei touwen en katrollen slagge it dôchs om de flagge wapperje te litten.