Kuorbalkampioenen

In bui rein, dêr jout in kuorballer neat om. Foaral as it om in kampioenstitel giet. Freed te jûn wûn D2 yn de streamende rein fan Quick ’21. Nei ôfrin yn de streamende rein op ’e karre troch it doarp. Mar der wiene noch mear kampioenen.