Skjin, skjinner, skjinst

Jong en âld, leden fan kuorbalferiening Stânfries, wiene hjoed dwaande mei it himmeljen fan auto’s. It wie moai waar dat der koe mar ommeraak mei wetter omgriemd wurde. Wat sille der no in soad skjinne auto’s omride.