Net seure, net treure, it kin gebeure

Juffrouw Minoes dy’t yn de sleatswâl hongerich om in fiskje socht. Mar ek Floddertje, Abeltje en Pluk fan de petteflet. Kuierjend troch it lân koene je se allegear tsjin komme.