Ald papier wurdt nij papier

Fan al dat âld papier dat alle moannen ophelle wurdt, kin nij papier makke wurde. De krante, mar ek it hûskepapier, we hawwe it dus allegear earder troch de hannen hân. Sette jim sneon it âld papier oan de dyk?