Busje komt zo…

Woansdei 3 juny gean de froulju fan Reduzum en omlizzende doarpen mei elkoar in dei fuort. Wêrhinne is in ferrassing. De bus sil om 7.45 ride. Der binne noch in oantal sitplakken oer yn de bus. Opjaan by Ineke de Leeuw till. 601694