Kedeng kedeng oehoe

It strjittevolleybal dat foar 5 juny op de aginda stie, giet yn ferbân mei te min dielname net troch.