Tsien kear lâns de alvestêden

Roel Witteveen hat de alvestêde kuiertocht tsien kear rûn. De lêste kear krige hy hjirfoar in huldiging mei in spesjale medalje.