Finn Jehannes

De redaksje fan Reduzum.com lokwinsket redaksjelid Jeltsje Brouwer en har man Sido de Schiffart mei de berte fan harren soan Finn Jehannes.