Kleanaksje sukses

Foar in ekstra bûssint hat toanielferiening ROTO in kleanaksje hâlden. Justerjûn giene se hûs oan hûs om it guod op te heljen. Nei in oerke siet de put derop en siet it hok fol. Besjoch in filmke oer dizze aksje.