Skoalle is skoalle net mear

Alders en bern binne al dagen drok dwaande om it oansjen fan skoalle te ferbetterjen. Mei hout, farve en allegear ark kriget skoalle in echte ‘make-over’. Of is it dôchs oars? 24 juny om 20.30 oere kinne jim it resultaat bewûnderje.