Mei skoallereiske

De bern hawwe allegear fuort west mei de skoallereiskes. No ‘t de foto’s ek allegear kompleet binne, wol elkenien se grif besjen. Klik hjir en meitsje jo kar.