Stekkend nijs

Ealjebijen binne op ‘t heden warber mei it bouwen fan nêsten. Allinnich bouwe se dy net altyd op handige plakken. Sa as by famylje Hofstra dêr’t se ûnder de dakpannen sieten. In wespenbestrider soarge dat se gjin kwea mear dwaan kinne.