KNKB Jeu de Pelote kompetysje

De KNKB Jeu de Pelote kompetysje is wer fan start gongen. De earste wedstriid hat Reduzum wûn fan Raerd. Moandeitejûn sil de ploech fan Reduzum op it sportfjild de striid oangean mei Jorwert. Komme jim se oanmoedigjen?