Ra ra

As je by blommewinkel de Eskeblom troch de doar stappe, komme je dit buordsje tsjin. Mar wêr fine jim de nijste RARA?