Sa grien as gers

De terp op it Swinlân liket al aardich grien. It is ynsiedde mei gerssied en snijrogge. Snijrogge soarget derfoar dat it gers wat yn ‘e lijte groeie kin. Boppedat wurdt de boppeste grûnlaach ek wat losser troch dit gewaaks.