In moaie keatsdei

Keatsferiening Jan Reitsma hold hjoed de Coos Kuindersma bedrijfskleding KNKB welpen jongenspartij. Mar der wiene ek leden fuort te keatsen. Sa stiene de bruorren Zeinstra yn Makkum tsjin elkoar oer yn de finale.