Jeu de Boules

It fan oarsprong Frânske spultsje Jeu de Boules, docht it ek by de Redústers goed. De Jeu de Boulesbaan op it sportfjild wurdt dan ek geregeld brûkt. Betûft spiler Henk Krans jout in lytse útlis fan it spultsje.