Merkenijs

Oan it programmaboekje fan de merke 2009 wurdt drok wurke. Mar no al wol de Merkekommisje fêst in stikje fan it programma onthulle. Sa sil mei de simmerfair Jelle B optrede.