Freulekeatsers

Robert Andringa, Julius Huistra en Folkert Bergsma dogge woansdei mei oan de Freulepartij yn Wommels. Dit is de wichtichste keatspartij foar jongenspartoeren.