Freulepartij

It begong goed yn Wommels. Mar spitigernôch rekken Robert Andringa, Julius Huistra en Folkert Bergsma der yn de twadde omloop ôf tsjin Sint Anne. Berber Bergsma makke in ferslach fan hoe’t de dei foar de mannen ferrûn.