Kleefstra’s Cottage

Wa dreamt der no net fan in twadde húske yn it bûtenlân? Dit gie foar de Kleefstra’s fan Eagum wat te fier. Dus waard it wat tichter by hûs. Se sette in permanent ‘fakânsjehûske’ op har eigen hiem.