Sjoerd de Boer ledekeatspartij

De Sjoerd de Boer Handelsonderneming ledepartij dy’t op 23 augustus holden wurde soe, is ferskood nei kommende snein om 13.00 oere. Opjaan kin oan’t freed 19.00 oere by Trea van der Leij, til. 602468.