De skiednis fan ús doarp

Oer Reduzum, Friens en Idaerd is de lêste jierren in soad materiaal makke. De argyfgroep hat in protte fan dat guod sammele en argivearre. De list mei materiaal dat de argyfgroep allegear sammele hat, is hjir te finen.