In klassefoto

Fan in besiker út Edam krigen we dizze klassefoto (1939?) tastjoerd. Sa’n 70 jier ferlyn siet syn heit hjir op skoalle. Wa werkent syn âlden, pake, beppe, muoike of omke op dizze foto? Lit it ús witte