It wurk giet foar

Net elke Redúster koe meidwaan oan ‘e merkespultsjes. It wurk gie foar. Sa ek foar LC-fotograaf Siep van Lingen en brânwachter Marco Zijlstra dy’t harren stientsje bydroegen oan it tydlike monumint foar argitekt W.C. de Groot yn Ljouwert.