Allegear yn de pronk

De krullen yn ‘t hier, sneinske klean oan en in “big smile” op ‘e snút. De fotograaf hie it der fannemoarn mar drok mei om de skoalbern op harren moaist op de gefoelige plaat te krijen.