In skouderklopke foar de kollektanten

Regelmjittich komme se by jo oan de doar. Om jild yn te sammeljen foar it goede doel. Foar al dizze minsken in skouderklopke.