Hea! ûnderweis

Op in picknicktafel oan ‘e kant fan ‘e dyk, kamen de makkers fan it TV programma HEA twa froulju tsjin. Se hiene in kuierke makke en wiene wat oan it bypraten. En wêr giet it dan sa oer ? Sjoch de útstjoering