Net efter de geraniums

De besikers fan it dei-sintrum Op ‘e Terp sitte net efter de geraniums. Nei in besite oan de Orchideeënhoeve stean der no grif orchideeën yn de finsterbank.